Δραστηριότητα 1η     

Ο ποταμός Νείλος – Τα υπέρ και τα κατά των πλημμυρών του.

 

&     Δίνεται στους μαθητές/ τριες ο γεωμορφολογικός χάρτης της βορειοανατολικής Αφρικής και τους ζητείται να εντοπίσουν τον ποταμό Νείλο.

&     Αφού εντοπίσουν τον ποταμό, ο/ η εκπαιδευτικός ρωτάει από πού πηγάζει ο ποταμός και τα παιδιά καταγράφουν σε ένα φύλλο χαρτί τις πηγές του Νείλου.

&     Στη συνέχεια δίνεται ο χάρτης βροχοπτώσεων της Αφρικής και γίνεται συζήτηση με τα παιδιά για το αν υπάρχουν βροχοπτώσεις στις πηγές του Νείλου ή όχι.

&     Οι βροχοπτώσεις που υπάρχουν στις πηγές του Νείλου σχετίζονται με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής που βρίσκονται οι πηγές και οι μαθητές/ τριες καθένας ατομικά καταγράφει στο χαρτί του πως επηρεάζει το γεωγραφικό πλάτος και οι βροχοπτώσεις το νερό που θα έχει ο ποταμός κατά τη διάρκεια του έτους.

&     Όταν όλοι οι μαθητές/ τριες τελειώσουν, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για το γεγονός ότι το καλοκαίρι ο Νείλος έχει πολλά νερά και πλημμυρίζει.

&     Στη συνέχεια, χωρίζουμε την τάξη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα προσπαθεί να βρει πως επηρεάζει θετικά το νερό αυτό τη ζωή στο Νείλο και η δεύτερη ομάδα τι αρνητικά αποτελέσματα συνεπάγονται από τις πλημμύρες.

&     Καθώς οι μαθητές/ τριες τελειώσουν, ο/ η εκπαιδευτικός προβάλλει διαφάνεια με τα  «θετικά και αρνητικά των πλημμύρων» σε έναν προβολέα, σημειώνοντας όλα τα σημεία που έπρεπε να καταγράψουν τα παιδιά. Γίνεται συζήτηση για το αν είναι θετικές ή αρνητικές οι πλημμύρες. Σε αυτό το σημείο, ο/ η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά τι θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να προστατεύονται από τις πλημμύρες. Οι μαθητές/ τριες προτείνουν λύσεις, ο/ η εκπαιδευτικός τις καταγράφει στον πίνακα και εισάγει την έννοια του φράγματος. Εξηγεί τι είναι ένα φράγμα, πώς λειτουργεί και σε ποια σημεία είναι κατάλληλο να χτιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή του ποταμού, που σχηματίζονται καταρράκτες και ότι πίσω από το φράγμα δημιουργείται τεχνητή λίμνη.

&     Έπειτα ο/η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν φράγματα στην Ελλάδα και τους δείχνει φωτογραφίες από αυτά.

&     Στο τέλος της δραστηριότητας μοιράζεται στους μαθητές/τριες το φύλλο εργασίας.