υπόγεια ύδατα:  Το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται στο υπέδαφος της Γης