Επίδραση Κλιματικών συνθηκών στον ποταμό

Επισκόπηση

Το πόσο νερό θα έχει ένα ποτάμι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή από την οποία περνάει το ποτάμι. Μια ποσότητα νερού χάνεται λόγω εξάτμισης, αν υπάρχουν βροχοπτώσεις το νερό μπορεί να αυξάνεται και τέλος υπάρχει περίπτωση κάποιο μέρος των υδάτων να κινείται υπόγεια, οπότε γίνεται λόγος για τα υπόγεια νερά. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες θα συσχετίσουν τις κλιματικές συνθήκες με το νερό του Νείλου.

 

Τάξη εφαρμογής: ΣΤ τάξη

 

Χρόνος που απαιτείται: 2 διδακτικές ώρες

 

Θέμα γεωγραφίας: Το κλίμα, τα νερά και ο ποταμός Νείλος της Αφρικής.

 

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π. (αναλυτικό πρόγραμμα)

1. Χρήση χαρτών, υδρογείου σφαίρας και άλλων γεωγραφικών εργαλείων, καθώς και νέων τεχνολογιών για την άντληση των απαραίτητων γεωγραφικών δεδομένων.

2. Εφαρμογή γεωγραφικών γνώσεων για την ερμηνεία της παρούσας κατάστασης στο χώρο.

 

Αποτελέσματα

1. Η κατανόηση όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους, της έννοιας του κλί΅ατος και η γνωριμία με τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κλί΅α κάθε περιοχής.

 

2. Η άντληση πληροφοριών από κλι΅ατολογικούς χάρτες, χάρτες βροχόπτωσης, και  η επεξεργασία σχετικών δεδο΅ένων.

 

3. Η κατανόηση ότι η ποσότητα του νερού ενός ποταμού είναι ανάλογη με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου αυτός βρίσκεται.

 

4. Γνωρίζοντας τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, ο/η μαθητής/τρια να μπορεί να εκτιμήσει την ποσότητα του νερού που έχει ο ποταμός.

 

Βασικές εργασίες- Στόχοι

 1. Οι μαθητές/τριες θα κατασκευάσουν και θα παρουσιάσουν ένα κολάζ που αναφέρεται στις κλιματικές συνθήκες του Νείλου.
 2. Θα συγκρίνουν το πώς επηρεάζουν οι κλιματικές συνθήκες τόσο στο Νείλο όσο και άλλα μεγάλα ποτάμια, όπως το Μισσισιπή της Βόρειας Αμερικής και τον Τίγρη της Ασίας και θα είναι σε θέση να γράψουν ένα άρθρο, στο οποίο θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Κατόπιν, θα τις παρουσιάσουν στην τάξη.
 3. Οι μαθητές/τριες θα συμπληρώσουν φύλλο εργασίας σχετικά με την επίδραση των κλιματικών συνθηκών στην ποσότητα νερού των ποταμών.
 4.  Στη συνέχεια, θα γίνει συζήτηση για το εάν οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν αντίστοιχα και τα ποτάμια της Ελλάδας.

Λεξιλόγιο

*      κλίμα

*      υπόγειο νερό

*      εξάτμιση

 

Υλικά

v     Χάρτης βροχόπτωσης Αφρικής

v     Πολιτικός χάρτης Αφρικής

v     Γεωμορφολογικός χάρτης Αφρικής

v     Χάρτης βροχόπτωσης Ασίας

v     Πολιτικός χάρτης Ασίας

v     Γεωμορφολογικός χάρτης Ασίας

v     Χάρτης βροχόπτωσης Β. Αμερικής

v     Υδρόγειος σφαίρα

v     ’ρθρα: «Οι κλιματικές συνθήκες στην Ασία- ο ποταμός Τίγρης», ««Οι κλιματικές συνθήκες στη Β. Αμερική - ο ποταμός Μισισιπής».

v     Φύλλο εργασίας για κάθε μαθητή/τρια


Διαδικασίες

 

1η ΩΡΑ

 1. Δίνουμε στους μαθητές/τριες τον πολιτικό και γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής για να εντοπίσουν που βρίσκεται ο ποταμός Νείλος, από που πηγάζει και που καταλήγει. Τέλος να καταγράψουν τις χώρες που διασχίζει.
 2. Στη συνέχεια για να συνδέσουμε τον ποταμό με τις κλιματικές συνθήκες, δίνεται ο χάρτης βροχόπτωσης Αφρικής. Αφού οι μαθητές/τριες καταγράψουν τις παρατηρήσεις  τους,  ακολουθεί συζήτηση των απόψεών τους.
 3. Οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.
 4. Οι μαθητές/τριες καλούνται να κατασκευάσουν ένα κολάζ με θέμα «Oι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Αφρική».

 

2η ΩΡΑ

 1. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω δραστηριότητες  τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες  έχοντας η πρώτη ως θέμα «Οι κλιματικές συνθήκες στην Ασία- ο ποταμός Τίγρης» και η δεύτερη με θέμα «Οι κλιματικές συνθήκες στη Β. Αμερική - ο ποταμός Μισισιπής». Στο σημείο αυτό, τους δίνονται οι εξής χάρτες: χάρτης βροχόπτωσης της Β.Αμερικής καθώς και ο γεωφυσικός χάρτης που την απεικονίζει, ο χάρτης βροχόπτωσης της Ασίας, ο πολιτικός χάρτης Ασίας και ο γεωμορφολογικός της χάρτης . Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί ότι το κύριο ενδιαφέρον των παιδιών είναι να βρουν αν τα ποτάμια βρίσκονται σε έρημο ή σε περιοχές με βροχοπτώσεις και αντίστοιχα πώς επηρεάζεται το νερό που διαθέτουν οι ποταμοί από τις κλιματικές συνθήκες.  Στη συνέχεια αφού καταγράψουν τις απόψεις τους με τη βοήθεια του υλικού  που θα τους έχει δοθεί προηγουμένως, θα τις παρουσιάσουν στην τάξη. (1η ΟΜΑΔΑ, 2η ΟΜΑΔΑ).
 2. Γίνεται συζήτηση για το πόσο νερό μπορεί να προσφέρει ο κάθε ποταμός, αν έχει πολύ ή λίγο και αν αυξάνεται το νερό του ποταμού εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών ή όχι.
 3. Μετά τη συζήτηση, οι μαθητές/τριες θα σκεφτούν αν ισχύει το ίδιο και με άλλα ποτάμια στην Ελλάδα και πώς αυτά τα ποτάμια στην Ελλάδα επηρεάζονται από τις κλιματικές συνθήκες.

 

Αξιολόγηση

ü      Έλεγχος της ολοκλήρωσης του φύλλου εργασίας και του κολάζ.

ü      Έλεγχος του βαθμού ενδιαφέροντος και συμμετοχής στις δραστηριότητες των μαθητών/τριών.

ü      Έλεγχος αν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι.

 

 

Πηγές

Βιβλιογραφία:

 1. Λαμπρινός Ν, Διδακτική της Γεωγραφίας, Εκδόσεις: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 2001
 2. Καραμπάτσα Α, Κλωνάρη Α, Κουτσόπουλος Κ, Μαράκη Κ, Τσουνάκος Θ, Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου, Υ.Π.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα (2005).

 

 1. List Schulatlas, 1986. Paul List Verlag GmbH & Co. KG, Munchen, Germany

 

 1. Nikos Lambrinos, Dept. Of Primary Education, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

 1. Εγκυκλοπαίδειες:

§         ‘Υδρία’ «εκδόσεις 4Ε»

§         ‘Cosmos’ «εκδοτικός οργανισμός Θ.Γ. Κοντέου Αφοί Β. Νάστου»

§         ‘Παγκόσμιος Γεωγραφικός ’τλας’ «εκδόσεις: Π. Κουτσουμπός Α.Ε. εκδοτικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις».

 

Διαδικτυακές ιστοσελίδες:

 

1.       http://www.livepedia.gr/images/c/cb/ContinentAfrica-map.png

2.      http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/afriki/wwwroot/mysite7/45_0100_m_01.jpg

3.      http://80.76.53.92:81/model/AVN/africa/RAIN_48.gif

4.      http://80.76.53.92:81/model/AVN/usa/RAIN_48.gif

5.      http://80.76.53.92:81/model/AVN/asia/RAIN_48.gif

6.      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/4/47/Asia_map_pastel_el.png

7.      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Asia-map.png

8.      http://www.eled.auth.gr/geography/hellasrivers.htm

9.      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Tigr-euph-el.png