ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

 

Το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης που το συνιστούν το σύνολο των  βιοτικών και των αβιοτικών παραγόντων μιας περιοχής , που βρίσκονται σε συνεχή  αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Οι βιοτικοί  παράγοντες είναι τα ζώα , τα  φυτά και τα  μικρόβια , ενώ οι αβιοτικοί είναι το κλίμα και το έδαφος .