Η δραστηριότητα που σχεδιάσαμε έχει ως σκοπό να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια " γεωγραφικές συντεταγμένες" δηλαδή το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος και πώς αυτές χρησιμοποιούνται για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός τόπου. Συγκεκριμένα, στη δραστηριότητά μας θέλουμε να προσδιορίσουν τη θέση του ποταμού Νείλου και να τη συγκρίνουν με αυτήν άλλων ποταμών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης χαρτών, φύλλων εργασίας και προγραμμάτων του υπολογιστή, όπως το power point. Οι στόχοι που θέσαμε συνδέονται άμεσα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Στόχος του αναλυτικού προγράμματος για την Α' Ενότητα της Στ' τάξης, η οποία περιέχει το κεφάλαιο "Παράλληλοι και Μεσημβρινοί", είναι να "διακρίνουν το ιδεατό δίκτυο των παράλληλων και μεσημβρινών και, με τη βοήθεια συγκεκριμένων παραδειγμάτων να εκτιμούν τη σημασία του για τον εντοπισμό της θέσης ενός τόπου στην επιφάνεια της γης (διάσταση)".

          Παράλληλα, οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αφορούν στην εξάσκηση των μαθητών στον εντοπισμό συγκεκριμένων περιοχών με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες, κάτι που επιτυγχάνεται και με τις δραστηριότητες που προτείνουμε εμείς.