Περιβάλλον και ρύπανση του περιβάλλοντος

 

Με τη λέξη περιβάλλον εννοούμε το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, που αλληλοεξαρτώμενα, επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της κοινωνίας και γενικότερα την ισορροπία του πλανήτη μας. Το περιβάλλον απαρτίζεται από το έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, τη θάλασσα, τον αέρα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τους φυσικούς πόρους και τα στοιχεία του πολιτισμού όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πορεία του χρόνου. Πολλές φορές όμως οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαταράσσουν τη φυσική ισορροπία σε τοπική ή σε πλανητική κλίμακα, δηλαδή τα διάφορα οικοσυστήματα.

 

Ρύπανση του περιβάλλοντος θεωρείται η ανεξέλεγκτη εισαγωγή ανεπιθύμητων ουσιών σε ένα οικοσύστημα που έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ικανότητάς του να αντιδρά ή να θέτει σε λειτουργία τους μηχανισμούς ανακύκλωσης αναπαραγωγής και αυτοκαθαρισμού.

 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται τόσο σε φυσικές διεργασίες (ηφαίστεια, πυρκαγιές, βιολογικές δραστηριότητες κ.α.) όσο και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανία, αυτοκίνητο, παραγωγή ενέργειας, θέρμανση κ. α.).

 

Όσον αφορά τις φυσικές πηγές, η ίδια η φύση έχει αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς αφομοίωσης ή αυτοκαθαρισμού που εξισορροπούν τη ρύπανση που προκαλείται από αυτές. Από την άλλη πλευρά η ρύπανση που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πιο επικίνδυνη, επειδή συγκεντρώνεται συνήθως σε περιορισμένους χώρους (βιομηχανικά και αστικά κέντρα), όπου οι υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων προκαλούν μη αντιστρεπτές καταστάσεις.