Δραστηριότητα 2η: Το περιβάλλον γύρω από τον ποταμό Νείλο

 

  1. Στην συνέχεια οι μαθητές/ τριες παρατηρούν το γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής και εντοπίζουν τον ποταμό Νείλο.
  2. Εφόσον οι μαθητές/τριες εντοπίσουν τον Νείλο στον χάρτη, ο/ η εκπαιδευτικός τους δείχνει μια δορυφορική άποψη του ποταμού.
  3. Οι μαθητές/ τριες συζητούν για τα νερά του ποταμού Νείλου, τους οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς που εξαρτώνται από τα νερά, καθώς και τους ανθρώπους της περιοχής.
  4. Αφού γίνει η παραπάνω συζήτηση, ο/ η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/ τριες να βρουν φωτογραφίες του ποταμού Νείλου και να παρατηρήσουν την ρύπανση που έχουν υποστεί τα νερά του.
  5. Στην συνέχεια κάθε μαθητής/ τρια γράφει ένα άρθρο σχετικά με τη ρύπανση στα νερά του Νείλου και πως αυτή επηρεάζει όλη την περιοχή. Τα άρθρα αυτά μπορούν να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα eNews.
  6. Τέλος, οι μαθητές/ τριες δημιουργούν ένα κολάζ ανά ομάδες με φωτογραφίες μολυσμένων ποταμών, με ζώα και φυτά που ζουν κοντά στο ποτάμι και γράφουν προτάσεις για την καλή διατήρηση του περιβάλλοντος.

 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 διδακτική ώρα