Δραστηριότητα 1η: Νείλος και χώρες

 

  1. Ο/ η εκπαιδευτικός δείχνει τον πολιτικό χάρτη της Αφρικής.
  2. Στην συνέχεια παραθέτει στους μαθητές/ τριες μία εικόνα του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Νείλου και καταγράφει τις εντυπώσεις τους στον πίνακα.
  3. Ζητά να καταγράψουν την πορεία του Νείλου και ποιες μεγάλες πόλεις υδρεύει με τα νερά του.
  4. Μοιράζει σε κάθε μαθητή/ τρια ένα φύλλο εργασίας στο οποίο υπάρχει ένας χάρτης του Νείλου με ελλιπή στοιχεία και τους ζητά να το συμπληρώσουν.
  5. Αφού οι μαθητές/ τριες καταγράψουν τις πόλεις τις οποίες τροφοδοτεί ο Νείλος, ρωτά τους μαθητές/ τριες τι νομίζουν πως είναι η ρύπανση, πως δημιουργείται και καταγράφει τις απόψεις τους στον πίνακα. Ακολουθεί διευκρίνιση της διαφοράς μεταξύ της μόλυνσης και της ρύπανσης.
  6. Ο/ η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τις απαντήσεις των μαθητών για τη ρύπανση όσον αφορά τα αίτια και ρωτάει τι συνέπειες προκαλούνται από την κακή διαχείριση του νερού του Νείλου. Αφού τα παιδιά απαντήσουν, ο/ η εκπαιδευτικός προβάλλει διαφάνειες με τα αίτια και τις συνέπειες της ρύπανσης σε έναν προβολέα.
  7. Στη συνέχεια οι μαθητές/ τριες παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων. Κάποιοι μαθητές επιλέγονται να είναι βιομήχανοι που εκμεταλλεύονται τα νερά του Νείλου, κάποιοι άλλοι θα είναι οι αγρότες της περιοχής, άλλοι οι απλοί κάτοικοι, άλλοι οι ψαράδες και άλλοι αρχαιολόγοι της περιοχής. Οι μαθητές/ τριες συζητούν μεταξύ τους για τη ρύπανση, πως δημιουργείται, ποιους επηρεάζει αρνητικά και προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Καθένας/ καθεμιά υποστηρίζει με επιχειρήματα τη θέση του και προσπαθεί να αντικρούσει τους άλλους.

 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 – 2 διδακτικές ώρες