ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

 

Ειδικοί σκοποί

 

Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγμένη στο ΅άθη΅α της Μελέτης του Περιβάλλοντος και μετατρέπεται σε αυτοτελές μάθημα ΅όνο στις δύο τελευταίες. Στο διάστηκα αυτό οι ΅μαθητές πρέπει να αποκτήσουν ικανοποιητικούς νοητικούς χάρτες της επιφάνειας της Γης και να συνηθίσουν να χρησιμοποιούν ΅ε σχετική ευχέρεια απλά εργαλεία καταγραφής και απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων (π.χ. χάρτες). Με βάση τα παραπάνω, στην Ε΄ τάξη θα διδάσκεται Γεωγραφία της Ελλάδας ΅ε έμφαση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά ΅ε αρκετές προεκτάσεις σε ανθρωπογεωγραφικά θέματα, ενώ στην ΣΤ΄ τάξη θα διδάσκεται Γεωγραφία των Ηπείρων ΅ε έμφαση στη Γεωγραφία της Ευρώπης.

 

Μέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Δημοτικό επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους σκοποί:

  1. Η γνωριμία ΅ε το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής κατανομής των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους.
  2. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων.
  3. Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
  4. Η ευαισθητοποίηση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και η ανάπτυξη των απαραίτητων στάσεων για κατανόηση, αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη ΅ε τους άλλους λαούς.
  5. Η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που θα επιτρέψουν στους μαθητές να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό-πολιτιστικό τους περιβάλλον.
  6. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών ΅ε:

− Τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συμβολικών ΅ορφών δεδομένων (κείμενα, εικόνες, γραφήματα, πίνακες, διαγρά΅΅ατα και χάρτες).

− Την εφαρμογή μεθόδων συναφών ΅ε τη φύση του μαθήματος, όπως η παρατήρηση του χώρου, η χαρτογράφηση, η ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από διάφορες πηγές.

− Την επικοινωνία και τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες ΅ε στόχο την έρευνα γεωγραφικών θεμάτων και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.