ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

 

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση της όλης συ΅΅ετοχής και του βαθμού δραστηριοποίησης των μαθητών/ τριών κατά τη διεξαγωγή του ΅αθή΅ατος, καθώς και στον έλεγχο επίτευξης των διδακτικών στόχων. (Εκτενέστερη αναφορά για πιθανούς τρόπους αξιολόγησης προβλέπεται στην εισαγωγή του ΔΕΠΠΣ).

 

Με τη συνεχή παρακολούθηση του βαθμού προόδου των μαθητών/ τριών, ο δάσκαλος έχει την ευχέρεια να προσδιορίζει τις αδυναμίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ τριες του (ανατροφοδότηση), ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες διορθωτικές παρε΅βάσεις στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματωθεί μέσα από συγκεκριμένες ΅μεθόδους και τεχνικές, όπως:

− Μέσα από το Βιβλίο του μαθητή, ΅ε δραστηριότητες οι οποίες θα αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί η επίτευξη της υλοποίησης των επιμέρους στόχων κάθε διδακτικής ενότητας.

− Με φύλλα αξιολόγησης για κάθε θεματική ενότητα (έλεγχος των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές/ τριες).

− Με την παρακολούθηση του βαθμού δραστηριοποίησης και συ΅΅ετοχής των μαθητών/ τριών και αξιολόγηση της ικανότητας αναζήτησης στοιχείων, χρήσης πηγών κτλ. κατά την εκπόνηση συνθετικών και δημιουργικών εργασιών.

− Με ποικίλες δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, υλικά, έρευνες) που μπορεί να γίνουν στην τάξη ή και έξω από αυτή.

− Με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.