Αξιολόγηση

 

1.     Έλεγχος αν έχει συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί το φύλλο εργασίας.

2.     Έλεγχος αν οι μαθητές/ τριες έχουν κατανοήσει το μάθημα.

3.     Αξιολόγηση της πορείας του μαθήματος, αν έχουν εκπληρωθεί οι αρχικοί στόχοι.

4.     Έλεγχος κατά πόσο ενδιαφέρθηκαν οι μαθητές/ τριες για τη δραστηριότητα και αν δημιουργήθηκαν προβλήματα.