Κλίμα- Βλάστηση - Ανάγλυφο

Χωρίζονται τα παιδιά σε πέντε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνονται: πολιτικός χάρτης της Ασίας, κλιματολογικός χάρτης της Ασίας, χάρτης βροχοπτώσεων της Ασίας και χάρτης με τις περιοχές βλάστησης και οροσειρών της Ασίας. Οι τέσσερις αυτοί χάρτες είναι ίδιοι και για τις πέντε ομάδες. Ο πολιτικός χάρτης θα βοηθήσει τα παιδιά να βρούνε και στους υπόλοιπους χάρτες, τη θέση της χώρας με την οποία θα ασχοληθούν. Κάθε ομάδα θα αναλάβει μια χώρα γύρω από τα Ιμαλάια (Νεπάλ, Μπουτάν, Ινδία, Πακιστάν, Κίνα). Η κάθε ομάδα θα βρει με τη βοήθεια των χαρτών πληροφορίες για τη χώρα που έχει αναλάβει, σχετικά με το κλίμα, τις βροχοπτώσεις και τη βλάστηση. Όταν ολοκληρώσουν τη συλλογή πληροφοριών και συγκεντρώσουν τα συμπεράσματά τους, θα τα παρουσιάσουν και στους συμμαθητές τους. Στη συνέχεια θα αναφερθούν διαφορές και ομοιότητες σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις παραπάνω χώρες και θα εξηγήσουν πώς αυτές οι συνθήκες διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το κλίμα των Ιμαλαΐων.