ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

    Όνομα:

    Επίθετο:

    Τάξη & Τμήμα:

 

 

 

 

1. Ονομάστε τα μέρη της γης: μανδύας, εξωτερικός πυρήνας, εσωτερικός πυρήνας, φλοιός

 

           

 

 

 

 

 

 

2. Αντιστοιχήστε τις φράσεις της μιας στήλης με τις λέξεις της άλλης στήλης, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες προτάσεις                                                                                                                      

1) Ως ορογένεση ορίζουμε τη γένεση μιας νέας                    α)ανάγλυφο

2) Οι ενδογενείς δυνάμεις είναι εκείνες που συνεχώς          

προσπαθούν να δημιουργήσουν                                             β)μανδύα

3) Η λιθόσφαιρα αποτελείται από 6 μεγάλα τμήματα            

που καλούνται                                                                         γ)ηπειρογένεσης

4) Τα αίτια της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών

βρίσκονται μέσα στον                                                            δ)συμπιεστικών δυνάμεων

5) Οι οροσειρές είναι αποτέλεσμα ισχυρών

6) Η ορογένεση θεωρείται συνέχεια της                                 ε)οροσειράς

 

                                                                                                στ)λιθοσφαιρικές πλάκες

                                                                                                 

 

 

 

 

 

3. Απαντήστε στις ερωτήσεις

 

*       Ποια είναι τα αίτια της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών;

                         

 

 

 

 

 

*       Τι ορίζουμε ορογένεση;

                          

 

 

 

 

 

*       Πώς δημιουργήθηκαν τα Ιμαλάια;

                     

 

 

 

 

 

*       Ποιο σκοπό έχουν οι ενδογενείς δυνάμεις και ποιο σκοπό οι εξωγενείς;

                      

 

 

              

 

 

4. Συμπληρώστε τα κενά

 

*    Οι παράγοντες που προκαλούν μεταβολές στη μορφή της επιφάνειας της γης διακρίνονται σε                        και                      .

 

*    Τα Ιμαλάια δημιουργήθηκαν εκεί όπου                       δύο ηπειρωτικές πλάκες.

 

*    Οι ενδογενείς δυνάμεις δρουν με τη μορφή της                     , της                      , της                         και της σεισμικότητας.

 


*    Η ορογένεση πραγματοποιείται σε περιοχές όπου δύο λιθοσφαιρικές                   , από τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι ηπειρωτική,                    .

 

*    Η αιτία της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών είναι οι ενδογενείς δυνάμεις και συγκεκριμένα είναι τα                                              , που υπάρχουν στην ασθενόσφαιρα του                       .

 

*    Οι λιθοσφαιρικές πλάκες, εξαιτίας των ενδογενών δυνάμεων, είναι σαν να                       πάνω στην υγρή ασθενόσφαιρα.

 

*    Όταν δύο ρεύματα μεταφοράς κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή συγκλίνουν, τότε οι λιθοσφαιρικές πλάκες                      .

Ενώ, όταν δύο ρεύματα μεταφοράς κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις (αποκλίνουν), τότε και οι πλάκες                        .

 

*    Πριν από πάρα πολλά χρόνια οι ήπειροι ήταν                         και στη συνέχεια                       .

 

*    Η ασθενόσφαιρα θερμαίνεται εξαιτίας των πολύ υψηλών                       ,

που επικρατούν στον                       της γης. Έτσι, δημιουργούνται τα θερμά και ψυχρά ρεύματα μεταφοράς.

 

 

 

 

 

 

5. Ζωγραφίστε το δικό σας βουνό και δύο λιθοσφαιρικές πλάκες